Tilbage til forsiden
 
administration af sygereglerne

Når en ansat bliver syg

Læs, hvilke regler der gælder, når en ansat bliver syg.

Meddelelse om sygdom

En ansat skal telefonisk melde sig syg på første sygedag. Den ansatte skal så vidt muligt give besked inden arbejdstids begyndelse og senest 2 timer efter, at vedkommende skulle være mødt på arbejde. Hvis en ansat ikke har telefon, skal vedkommende sørge for, at det skriftligt bliver aftalt, hvordan meddelelsen så skal gives.

I en personalehåndbog eller lignende kan der fastsættes andre eller supplerende regler, fx om hvem meddelelsen skal gives til. 

Dokumentation for sygdom

- Sygeerklæring

Den ansatte skal normalt dokumentere sygefraværet ved en underskrevet skriftlig eller elektronisk sygeerklæring, efter at arbejdet er genoptaget. Der kan ikke kræves oplysning om sygdommens art.  

Der kan dog også kræves sygeerklæringen, før arbejdet er genoptaget, dog tidligst på 2. sygedag.

Læs mere om sygeerklæringer i PAV kap. 24.

Lægeerklæringer

- Friattest

Skønnes det, at det er nødvendigt, kan der kræves lægelig dokumentation for, at en ansats fravær er begrundet i sygdom. I disse situationer udsteder lægen en såkaldt friattest.

Udgiften til friattesten afholdes af arbejdsgiveren.

- Varighedserklæring 

For ansatte, der følger funktionærloven, kan der kræves en såkaldt varighedserklæring.

Brugen af varighedserklæringen forudsætter dog, at sygefraværet varer mere end 14 dage.

Udgiften til varighedserklæringen afholdes af arbejdsgiveren. 

- Mulighedserklæring

Der kan forlanges en mulighedserklæring ved såvel kortvarigt som langvarigt sygefravær og på et hvilket som helst tidspunkt i den ansattes sygeforløb. Der kan også forlanges en mulighedserklæring i tilknytning til et forløb med gentagne sygemeldinger.

Formålet med mulighedserklæringen er at fastholde den ansatte ved at sætte fokus på mulighederne for, at den ansatte kan udføre arbejdsopgaver på trods af sygdommen. Erklæringen kan anvendes, hvis der er tvivl om, hvilke arbejdsfunktioner den ansatte kan klare.

Udgiften til mulighedserklæringen afholdes af arbejdsgiveren.

Der skal bruges en bestemt blanket til erklæringen -  hent blanket til mulighedserklæringen.

Læs vejledning om mulighedserklæringen her.

Personlig samtale
Arbejdsgiveren har pligt til at holde en personlig samtale (en sygefraværssamtale) med en ansat, som er sygemeldt i længere tid.

Samtalen skal gennemføres senest 4 uger efter 1. sygedag, og arbejdsgiveren skal indkalde den ansatte med et rimeligt varsel.

Formålet med samtalen er at få afklaret, hvornår og hvordan den ansatte kan vende tilbage til arbejdet.

Fastholdelsesplan

Arbejdsgiveren kan imødekomme en ansats ønske om at lave en fastholdelsesplan, hvis det vurderes, at der er behov for en sådan plan.

Formålet med planen er at gøre det lettere for den ansatte at vende tillbage til arbejdet. 

Løn/dagpenge under sygdom

I langt de fleste tilfælde har en ansat ret til løn under sygdom. Arbejdsgiveren har efter udløbet af den såkaldte arbejdsgiverperiode ( 30 kalenderdage) ret til dagpengerefusion fra den ansattes opholdskommune. Arbejdsgiveren skal senest 5 uger efter 1. fraværsdag anmelde den ansattes sygefravær til opholdskommunen. Manglende overholdelse af fristen kan få betydning for dagpengerefusionen.

Arbejdsgiveren kan digitalt  indberette sygefravær og anmode om refusion via virk.dk på: https://indberet.virk.dk/myndigheder/stats/Nemrefusion.   

Være opmærksom på at en ansats ret til dagpenge kan bortfalde, hvis vedkommende ikke deltager i kommunens behandling af sygesagen. Arbejdsgiveren bør derfor, eventuelt i en personalehåndbog eller lignende, oplyse de ansatte om, at manglende deltagelse i kommunens behandling af sygesagen kan medføre, at dagepengeretten - og dermed arbejdsgiverens adgang til dagpengerefusion - mistes, og at arbejdsgiveren vil kunne modregne et eventuelt tab i den ansattes løn.   

Læs mere om løn og dagpenge under sygdom i PAV, kap. 24.

Indberetning til sygefraværsstatistikken

Der skal indberettes sygefravær samt delvis sygemelding i form af nedsat tid til sygefraværsstatistikken.

Læs  mere herom  i PAV, kap. 24. 

Læs mere 

Sidst opdateret : 25.04.2017
Mine genveje
Publikationer
Værktøjer
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk