Tilbage til forsiden
 

Afsked

Svar:

Ja, det at afskedige en prøveansat er – ligesom enhver anden afskedigelse – en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Reglerne i forvaltningsloven om bl.a. partshøring skal derfor følges.

Svar:
Ja, en advarsel er en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og situationen er dermed bl.a. omfattet af reglerne om partshøring.
Svar:
Ja, funktionæren skal dog tage hensyn til arbejdsgiverens ønske om, at jobsøgningen lægges på de bedst mulige tidspunkter i forhold til arbejdet.
Svar:
Ja, det følger af fællesoverenskomsterne, at en afskedigelse skal meddeles den ansatte skriftligt med begrundelse for afskedigelsen.
Svar:
En tjenestemand kan ikke bortvises. Hvis en tjenestemand har begået en handling, der for en anden ansat kunne have begrundet en bortvisning, skal I følge reglerne i tjenestemandslovens kapitel 4 om suspension, disciplinærforfølgning og injuriesøgsmål. Det første skridt kan være suspension, jf. tjenestemandslovens § 19, stk. 1, eller fritagelse for tjeneste. Hvis der som disciplinær straf bliver tale om afskedigelse, og hvis tjenestemanden som følge af det disciplinære forhold er uskikket til at forblive i stillingen, kan afskedigelsen ske med forkortet varsel, jf. tjenestemandslovens § 28, stk. 1, 2. pkt. Læs mere om disciplinærforfølgning af tjenestemænd for individuelle tjenesteforseelser i PAV, afsnit 29.2, og om uansøgt afskedigelse af tjenestemænd på grund af tjenesteforseelse i PAV, afsnit 31.2.
Svar:
Nej. Optjening af opsigelsesvarsel knytter sig til ansættelsesstedet, og det kan ikke medtages ved jobskifte (modsat overenskomst for HK-området).
Svar:
Grundlaget for iværksættelse af personalereduktioner kan fx være en budgetreduktion på finansloven, herunder forventede bevillingsnedskæringer som følge af et forslag til finanslov, inkl. de økonomiske virkninger på BO-år. Der henvises i øvrigt til PAV kapitel 31.
Svar:

Der skal som udgangspunkt gives en – helst skriftligt – advarsel inden afskedigelse. Der kan dog være tilfælde, hvor problemets karakter eller sagens forløb i øvrigt gør det muligt at skride til afskedigelse uden forudgående advarsel.

Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk