Tilbage til forsiden
 

Tjenestefrihed

Svar:

Som udgangspunkt har den ansatte ikke et retskrav på tjenestefrihed. Dog har tjenestemænd og visse overenskomstansatte retskrav på tjenestefrihed til visse særlige formål. Det gælder f.eks. ansættelse i Grønlands Hjemmestyre, pasning af alvorligt syge børn under 18 år, pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, barns hospitalsindlæggelse, pasning af nærtstående med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, force majeure (sygdom, ulykke mv.) og aftjening af værnepligt. Du kan læse mere herom i PAV, afsnit 26.2.3.

Svar:

Den ansatte er under fraværet ansættelsesretligt stillet, som hvis denne var i tjeneste. Det vil fx sige, at den ansatte på linje med andre ansatte kan afskediges, hvis der foreligger saglige årsager hertil. Læs mere om tjenestefrihed i PAV, kapitel 26.

Svar:

Ansatte i staten har ret til efter anmodning at holde fri 1. maj, i det omfang tjenesten tillader det. Det afhænger af praksis på den enkelte arbejdsplads om det kan ske med løn. Læs mere om 1. maj i PAV, afsnit 26.2.8.2.

Svar:

Ja, en ansat har ret til op til 5 dages tjenestefrihed med løn pr. barn inden for 12 på hinanden følgende måneder, hvis et barn bliver indlagt på hospitalet. Dette gælder dog kun egne børn under 14 år. Reglen gælder, uanset om barnet opholder sig i hjemmet under indlæggelsen. De 5 dage kan holdes enkeltvis eller samlet. Der er heller ikke noget til hinder for, at ansættelsesmyndigheden og den ansatte aftaler, at dagene bruges som for eksempel 10 halve dage. Læs mere i PAV, afsnit 26.2.3.6.

Sidst opdateret : 28.05.2014
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk