Tilbage til forsiden
 

Samarbejde / Sikkerhed

Svar:
Information til samarbejdsudvalget (SU) skal gives så tidligt, at medarbejdersiden har mulighed for at forberede sig grundigt til en eventuel efterfølgende drøftelse. Informationen skal gives så tidligt, at der bliver mulighed for en reel drøftelse i samarbejdsudvalget. Formålet er, at medarbejdernes synspunkter og ideer kan indgå i ledelsens overvejelser, når denne træffer en beslutning om det drøftede emne.
Svar:
Ja, ifølge den statslige SU-aftale § 10 får medarbejderrepræsentanter i samarbejdsudvalget kompensation, hvis de deltager i møder uden for den normale arbejdstid. Det samme gælder for eventuel rejsetid i tilknytning til mødet. Kompensationen sker i henhold til aftalen om tillidsrepræsentanter i staten. Det fremgår af den statslige tillidsrepræsentantaftale § 7, at den tid, hvor institutionen lægger beslag på medarbejderen i dennes egenskab af tillidsrepræsentant, skal medregnes i arbejdstidsopgørelsen. Derfor indgår den tid, der bruges på SU-møder, men som ligger uden for normal arbejdstid, også i den samlede arbejdstidsopgørelse. Det aftales på den enkelte institution, om kompensation sker ved lønudbetaling eller ved frihed.
Svar:
Som udgangspunkt skal al information til samarbejdsudvalget være skriftlig. Hvis medarbejdersidens information giver anledning til drøftelse og eventuel beslutning, skal ledelsessiden i udvalget have mulighed for at forberede sig.
Svar:

Arbejdspladsens mål har indflydelse på den enkelte medarbejders arbejde og arbejdstilrettelæggelse. Samarbejdsudvalget skal derfor drøfte, hvordan institutionen kan indfri målene og arbejde kvalitetsbevidst og effektivt.

Svar:
Ja. Antallet af repræsentanter på hver side af samarbejdsudvalget aftales mellem ledelse og de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter. Der er derfor ikke noget til hinder for, at der sidder flere ledelses- end medarbejderrepræsentanter i udvalget.
Svar:
Ja, men som udgangspunkt er det ikke en god idé, at samarbejdsudvalget drøfter enkelte medarbejderes forhold. Der kan dog opstå situationer, hvor en enkelt medarbejders adfærd enten overtræder samarbejdsudvalgets retningslinjer eller påvirker samarbejdsudvalgets arbejde. I de situationer er det naturligt, at udvalget drøfter det under hensyn til den tavshedspligt, som forvaltningslovens § 27 har fastlagt. I det tilfælde, hvor en medarbejders adfærd giver anledning til en ledelsesmæssig sanktion, skal sagen behandles i tillidsrepræsentantsystemet, og ikke i samarbejdsudvalget.
Svar:
Som udgangspunkt kan begge parter opsige retningslinjerne med 3 måneders varsel. De 3 måneder giver samarbejdsudvalget mulighed for at forsøge at ændre de hidtidige retningslinjer, hvis der er behov herfor. Retningslinjer kan imidlertid opsiges med kortere varsel, hvis der er enighed i samarbejdsudvalget.
Svar:
Da antallet af medlemmer i samarbejdsudvalget er aftalt mellem ledelsen og de forhandlingsberettigede organisationers repræsentanter, skal ændringer i antal aftales af samme gruppe. Dette indebærer, at aftalen må opsiges med 3 måneders varsel. Varslingsperioden anvendes til at indgå en ny aftale. Hvis medarbejdersiden ønsker at ændre i sin sammensætning - inden for det aftalte antal - aftaler medarbejdersiden selv de ønskede ændringer. Nye medarbejderrepræsentanter og suppleanter anmeldes over for institutionens ledelse. Ønsker ledelsen at ændre sin repræsentation - inden for det aftalte antal - gennemfører institutionens øverste leder de nødvendige ændringer.
Svar:
Det er der ikke formelt noget til hinder for. Når et samarbejdsudvalg skal oprettes, skal ledelse og tillidsrepræsentanter aftale, hvor mange medlemmer der skal sidde på henholdsvis arbejdsgiver- og medarbejderside i udvalget. Selve fordelingen af pladserne på medarbejdersiden bliver aftalt mellem de forhandlingsberettigede personaleorganisationers repræsentanter, typisk tillidsrepræsentanterne. Medarbejderrepræsentanterne udpeges blandt de anmeldte tillidsrepræsentanter i institutionen. Hvis der blandt disse er kontorchefer eller professorer, kan de godt repræsentere medarbejdersiden i samarbejdsudvalget.
Sidst opdateret : 19.11.2015
Mine genveje
 
Moderniseringsstyrelsen    
Landgreven 4, 1017 København K    
Tlf. 33 92 80 00   modst@modst.dk